НЕ СМЕ САМИ НА СКАЛИТЕ(част 2)

Написано от fazata | март 1st, 2011

Статията е прочетена 8405

Боян Петров Националeн природонаучен музей- БАН СК “Вертикален свят”- Тъжна история за едно малко бухалче

На 18.4.2009 г. Венелин Димитров (Вено) намира под туровете на обекта «Малката дупка» над гр. Враца млада хищна птица. Решава, че птицата е изоставена, слага я в кашон с накъснани вестници и я отнася в София. Свързва се с орнитологът д-р Петър Янков от Българското дружество за защита на птиците, който го инструктура какво да направи. На 19.4.2009 г. Явор Панов връща птицата на същото място и я захранва с късчета сурово месо през целия ден. На 20.4.2009 г. малкото е намерено на същото място без видими промени и отново е захранено. Привечер същият ден заедно с Ива Цанкова се качват до горния край на пещерата и успяват да наблюдават единия от родителите- възрастен бухал (Bubo bubo). Оставят малкото в една от най-горните ниши и си тръгват. Една седмица по-късно, малкото бухалче е наблюдавано отново, но в края на април е намерено умряло на същото място.

Коментар: честото безпокойство по време на мътене и особено по време на отглеждане на малките най-често завършва със смъртта на люпилото или изоставяне на гнездото. “Малката дупка” се разработва като обект за спортно катерене от м. май 1998 г. Възрастни бухали и улулици са били наблюдавани почти всяка година, но липсват данни за успешно отглеждане на поколение. Въпреки желанието ни да спасим някое животно, самото ни присъствие в техния дом става причина за тъжния край на подобна история.

снимка Я.Панов

Бозайници- прилепите често се заселват в цепнатини или под скални люспи и тяхното цвърчене и малките им изпражнения (гуано) ги правят лесно различими от другите животни. Почти изключено е да ви ухапят или нападнат колкото и дълбоко да бъркате в цепките. Всички видове са защитени от закона, така че не ги закачайте и прогонвайте. По скалите и около входовете на пещерите може да видите напълно безобидния обикновен сънливец (Glis glis), който поради голямата си пухкава опашка често е наричан “летяща катеричка”. Белките (Martes foina) са значително по-рядко виждани, но понякога живеят под скалите и дори по-високо в някоя удобна цепнатина.

 

Насекоми, стоножки и паякообразни– въпреки, че много видове безгръбначни у нас имат отровни жлези, нито един вид от срещащите се на скалите е опасен за хората! Най-болезнено и опасно за хора с алергична чувствителност е ужилването от стършели и оси, които често правят гнездата си в скални ниши и дупки. Големите склопендри са най-едрите стоножки в България, срещат се почти навсякъде в ниските райони, имат големи ногочелюсти, но рискът да бъдете ухапани е по-голям само ако бъркате под камъните на земята. От паякообразните често срещани около и по скалите са четирите вида скорпиони от род Euscorpius, които могат да ви «ужилят». Болката е в пъти по-слаба от оса или пчела и освен леко подуване на пръста за един два часа друго не очаквайте. От паяците няма нито един вид, който да ви причини нещо лошо.

Малко законодателство

 

Закон за защитените територии (ЗЗТ) е специализиран закон, който урежда устройството и управлението на защитените територии в България взаимоотношенията между институциите, отговорни за тяхното стопанисване. Според този закон е въведена съвременна категоризация на защитените територии (подредени по степен на строгост): 1. резерват, 2. национален парк, 3. природна забележителност, 4. поддържан резерват, 5. природен парк, 6. защитена местност. Колкото по-непокътната и девствена е природата в тях, толкова по-строг е режимът на управление, който регулира човешките дейности. Основният документ, по който се управлява една защитена територия е Планът за управление. Плановете се разработват от екип специалисти по различните компоненти в продължение на около половин до една година. Това е периодът когато катерачите трябва да участват активно с писма и присъствия на обществените обсъждания, за да вкарат в законова регулация дейностите, проектите и идеите си за развитие.

 

Какво означава, че даден катерачен обект попада в защитена територия (ЗТ)?

 

В общия случай, че са предвидени ограничения и забрани за пребиваването на хора и техните дейности, които са предвидени в заповедта за обявяване или са въведени с Плана за управление (ако има изготвен такъв).

 

Какъв е реда за реализация на катерачен проект в ЗТ?

 

Първо проверявате каква е категорията на защита в базата данни за защитените територии в Изпълнителната агенция по околна среда (http://eea.government.bg/zpo/index.jsp). Реализацията на катерачен проект в ЗТ изисква да поискате писмено разрешение от РИОСВ, в чиято територия попада обекта. Ако попада в границите на парк, пускате и писмо за съгласуване до администрацията на парка. В писмото излагате ясно какво, колко и кога възнамерявате да правите. Желателно е да приложите подкрепително писмо (напр. от БФКА, община, кметство, НПО) и екпертна оценка на риска за увреждане в резултат на реализацията и мерките за намаляване на въздействието. Не рискувайте да подавате немотивирани и недостатъчно подкрепени с факти искания- така само ще удължите периода на кореспонденцията. Добре е да се обадите или лично да посетите инспекцията и да говорите с отговорния експерт. В срок до един месец трябва да получите официален отговор. Ако е положителен, в писмото ще бъде указан периода и при спазване на какви ограничения може да се катерите или разработвате проект. Ако е отрицателен значи, че нещо сте пропуснали в заявлението или ценността на обекта е много висока, биологичното разнообразие твърде уязвимо и реализацията на проекта твърде рисково.

 

Таблица: природозащитен статут на основните обекти за спортно катерене в България (актуално към май, 2009 г.)

 

ОБЕКТ СТАТУТ
Алпийска поляна ЗМ «Лакатнишки скали» в границите на ПП «Врачански Балкан»
Басарбово, Табачка в границите на проекто-разширение ПП «Русенски Лом»
Беледие хан
Боровец – водохващането в границите на НП «Рила»
Вражите дупки, Петреница в границите на ПП «Врачански Балкан»
Дивдядово – Шумен в границите на ПП «Шуменско плато»
Дряново в непосредствена близост до ПЗ «Бачо Киро»
Кайлъка- Плевен в границите на ЗМ «Кайлъка»
Комините в границите на ПП «Витоша»
Крепостта – Боженица в границите на ЗМ «Урвич»
Крушуна в границите на ПЗ «Маарата – карстови образувания»
Кулата- Русе
Ловеч
Малката дупка 

Голямата дупка

Прохода Вратцата

Централната стена

в границите на ПП «Врачански Балкан» 

на границата с Р «Врачански карст»

Оплетня В границите на ПП «Врачански Балкан»
Пловдив – Тепетата ПЗ «Младежки хълм», ПЗ «Данов хълм», ПЗ «Хълм на освободителите»
Под поляната- Боженица
Провадия
Проходна пещера- Kарлуково изцяло в границите на ЗМ «Пещерата Проходна»
Рила – учебните скали до ЦПШ и хижа Мальовица в границите на НП «Рила»
Света Троица, Устето- Велико Търново
Трън- ждрелото на р. Ерма в границите на ЗМ «Ждрелото на р. Ерма»
Устието – Габрово
Чудните скали в непосредствена близост до ПЗ «Чудните скали»

 

Легенда: ПП- природен парк, НП-национален парк, ЗМ- защитена местност.

 

Във всички случаи катеренето на скали в ЗТ създава конфликтни ситуации, които трябва да се стремим да разрешаваме цивилизовано с диалог и сътрудничеството. Това е единственият разумен подход, който би осигурил спокойствие в двата лагера и устойчивото ползване на ресурсите и средата, както от изконните му обитатели, така и от катерачите.

В зависимост от сериозността и мащаба на проектите, разрешаването на проблемите може да стане както на местно така и на по-високо междуинституционално (напр. между МОСВ, БФКА, РУГ, Паркови дирекции и др.) ниво. Във всеки случай, контролът върху договорените условия, срокове и ограничения е изцяло на местно ниво, въпреки че почти изцяло зависи от етиката на катерачите и желанието/нежеланието им да се съобразят с критичните периоди на животните живеещи по скалите.

 

Какви са основните правила, които трябва да спазваме при разработване на даден обект?

 

Основните принципи, които следва да бъдат спазвани при екипиране на спортни маршрути по катерачните обекти в България са изложени в приетия през април 2008 г. от БФКА документ наречен «Харта за екипиране на спортни маршрути за катерене в България» (http://www.bfka.org/docs/Harta_ekipirane_sportni_marshruti_final.pdf)

 

Катерачите в България рядко се съобразяват с присъствието на птици и други животни, които живеят по скалите. Признаци за повдигане нивото на катерачната етика и споделена отговорност е факта, че в родните катерачни сайтове почти всеки месец някой загрижен катерач съобщава за наличие на змии, гнездо на птици, наблюдение на интересно животно. Коментарите в повечето случаи са положителни и показват загриженост по проблема, което е светлина във вярната посока.

Снимка: В. Стефанов (Вайса)

Водещ стремеж в катерачната практика на почти всички големите катерачи е принципът за минималното въздействие. Стремете се и вие да спазвате правилото:

Take nothing but pictures. Leave nothing but footprints. Kill nothing but time.“

В заключение, развитието на катеренето не трябва да се разглежда отделно от проблемите на опазването на скалите и районите около тях. Катерачите сме едновременно отговорни за опазването и заинтересована страна от защитата на обектите. Отговорното ни поведение в районите с катерачни обекти ще гарантира съществуването на богатото биологично разнообразие и невредящото съжителство на хора и животни! Никога не забравяйте, че скалите са дом за животните, ние там сме само на гости!

 

Благодарности: изказвам благодарност на всички катерачи, които са споделяли с мен информация за наблюдавани от тях интересни животни, както и на всички които са проявявали загриженост и полагали усилия да опазят птици, гнезда, скалолюбиви видове животни и растения. Специална благодарност на Явор Панов и Виктор Стефанов (Вайса) за предоставените снимки и споделените наблюдения.

 

По-важни източници на информация

 

Закон за биологичното разнообразие (2002, с допълнения и изменения до 2009 г.)

Закон за защитените територии (1998, с допълнения и изменения до 2009 г.)

Тиролска декларация за добри практики в планинарските спортове (Инсбрук, 2002)

Pyke К. 1997. Raptors and Climbers: Guidance for Managing Technical Climbing to Protect Raptor Nest Sites.- The Access Fund, 26 pp.

Pyke К. 2001. Climbing Management: A Guide to Climbing Issues and the Production of a Climbing Management Plan.- The Access Fund, 96 pp.

Access Fund – http://www.accessfund.org

The Access and Conservation Commission – http://theuiaa.org/commissions_access_conservation.html

Mountain Protection Commission – http://theuiaa.org/commissions_mountain_protection.html

Комисия “Катерачни обекти – достъп, сигурност, опазване” към БФКА

Боян П. Петров Национален природонаучен музей- БАН, СК “Вертикален свят”

boyanpp@nmnh.bas.bg

 

Основни принципи за ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО Поведение по време на КАТЕРЕНЕ И СВЪРЗАНИ С НЕГО ДЕЙНОСТИ

 

Катерачни дейности сe основават на световно възприети принципи, които се свеждат до следните основни правила:

 

[1]            Катерачите се стремят да спазват всички законови ограничения и предписания по възможно най-стриктния начин, който осигурява тяхната безопасност, целостта и естественото функциониране на алпийската среда и биологичното разнообразие.

[2]            Катерачите поемат отговорността, че алпийските дейности могат да бъдат опасни за тях и практикуването им трябва да става при спазване на всички мерки за индивидуална и групова безопасност. Дейностите на всеки един не трябва да застрашават околните и обкръжаващата среда. При възникване на инцидент, всеки един е готов да помогне на нуждаещите се според личните си възможности и състояние.

[3]            Добрият стил и природосъобразния начин на катерене са по-важни от самите катерачни проекти и цели. Ние се стремим да не оставяме следи в планините.

[4]            Чрез диалог и конструктивно сътрудничество, катерачите са готови на компромисни решения, които задоволяват интересите и възможностите на засегнатите страни.

 

Норми за поведение на катерачите по време на изкачвания и лагеруване

Достъп и изкачвания

 

[1]            Достъпът до алпийските обекти да се извършва с минимално използване на моторни превозни средства, а в случаите когато това се налага да се използват само позволените за тази цел съществуващи трасета.

[2]            С цел ограничаване на антропогенната ерозия, подходът до катерачните обекти трябва да става по маркираните пътеки и специално маркираните достъпи.

[3]            Поддържането и прокарването на нови катерачни маршрути да става в най-безопасния за дивите животни период, с използването на съвременни, съобразени с международните традиции изисквания за безопасност, некорозионни материали и спазване на алпийските традиции.

[4]            По време на подхода, изкачванията и лагеруване катерещите се стремят да ограничат нивото на шума предизвикан от тях.

[5]            В защитените територии са забранени изкачванията и пребиваването около обектите, за периода в който администрацията или парковата охрана е предизвестила, че са гнездова територия на защитени видове птици и сезонни местообитания на други консервационно значими видове животни.

[6]            Абсолютно недопустими са всякакви опити за временно или трайно прогонване на птици или други скалолюбиви животни, чиито гнезда или леговища се намират около или по линията на маршрутите.

[7]            Абсолютно недопустими са всякакви опити и дейности водещи до прякото унищожаване на консервационно значими видове растения и техните микроместообитания.

[8]            С цел ограничаване на безпокойството е препоръчително споделянето на информацията за обитавани гнезда и леговища с други катерачи и охраната по места.

[9]            При забелязване на нарушения, катерачите уведомяват своевременно охраната или администрацията на защитената територия (ако има).

 

Лагеруване в защитени територии (резервати, паркове и други)

 

[1]            Изрично се забранява паленето на огън извън специално обозначените за тази цел места.

[2]            Забранява се окопаване на палатките, местенето на камъни, сечта на дървета, събирането на растения и животни, както и на всякакви дейности, които променят естествения облик на местообитанието.

[3]            Задължително е катерачите да изнасят извън границите на защитените територии целия боклук, останал след тяхното пребиваване, а при възможност да изнасят и боклука оставен от други.

[4]            При липса на обозначени тоалетни трябва да се спазва адекватна дистанция от хижите, временните лагери, планинските потоци, реки и езера с цел спазване на санитарните норми, естетическите стойности и естествения облик на местообитанията.

 

 

 

 

 

 

1 коментар to “НЕ СМЕ САМИ НА СКАЛИТЕ(част 2)”

  1. Браво за поучителната и информативна статия!
    Природата трябва да се пази.

Отговори

Курс катерене на скали – Родопи
Курс катерене на скали – Родопи
Публикувано преди 3 месеца

От 13 до 15 ноември организираме курс за катерене на скали. Обучението е подходящо за начинаещи катерачи, които са започнали да катерят на изкуствени стени и желаят да излязат от…

Курс катерене на скали – Родопи
Снимки от Европейската купа в Аугсбург, Германия
Снимки от Европейската купа в Аугсбург, Герма…
Публикувано преди 4 месеца

От 16 до 18 септември в Аугсбург се проведе единствената европейска купа за юноши и девойки в дисциплината трудност за 2020 година. Снимките са от перфектното представяне на националния отбор.

Снимки от Европейската купа в Аугсбург, Герма…
Защо катеренето е спорта за вашите деца
Защо катеренето е спорта за вашите деца
Публикувано преди 4 месеца

Катеренето е млад спорт, който се развива с бързи темпове. След като залите с изкуствени стени се наложиха като основно средство за тренировка и състезания, спорта катерене стана все по…

Защо катеренето е спорта за вашите деца
График на тренировките с деца м. август
График на тренировките с деца м. август
Публикувано преди 6 месеца

Поради лятното работно време на стената през м. август тренировките с децата ще бъдат :
от 15:00- 16:30 часа- понеделник, сряда и петък
от 17:00-19:00 часа - понеделник, вторник, сряда, четвъртък и…

График на тренировките с деца м. август
Курс начално обучение по катерене
Курс начално обучение по катерене
Публикувано преди 6 месеца

На 04 август (вторник) в зала Спортно катерене в Национална спортна академия започва курс по катерене за начинарщи. Заниманията се провеждат всеки вторник и четвъртък от 19:30 до 21:30 часа…

Курс начално обучение по катерене
Снимки от летен катерачен лагер, фотограф Михаила Заркова
Снимки от летен катерачен лагер, фотограф Михаила Заркова
Публикувано преди 6 месеца

Кандидатстване в Катедра Туризъм, Алпинизъм и Ориентиране
Кандидатстване в Катедра Туризъм, Алпинизъм и…
Публикувано преди 7 месеца

Ние преподавателите от катедра TAO в Националана спортна академия разработихме съвременни програми за обучение в четири специалности-Туризъм – Алпинизъм, Туризъм – Ориентиране, Спортно катерене, Спортна анимация в туризма.

Професията треньор по туризъм - алпинизъм…

Кандидатстване в Катедра Туризъм, Алпинизъм и…
Курс начално обучение по катерене
Курс начално обучение по катерене
Публикувано преди 8 месеца

На 09 юни (вторник) в зала Спортно катерене в Национална спортна академия започва курс по катерене за начинарщи. Заниманията се провеждат всеки вторник и четвъртък от 19:30 до 21:30 часа…

Курс начално обучение по катерене
Непобедим 8c за Ники Русев
Непобедим 8c за Ники Русев
Публикувано преди 8 месеца

След двумесечно недокосване до скала, "помпане" на дъска и интензивно ОФП, Ники Русев показа едно невероятно ниво. В рамките на две седмици катерене в пещерата "Проходна" край с. Карлуково, Ники…

Непобедим 8c за Ники Русев
Алекс с първото си 9а
Алекс с първото си 9а
Публикувано преди 11 месеца

Беше въпрос на време това да се случи, Александра Тоткова стана първата българка от родната ни катерачна школа изкатерила маршрут с категория 9а, а също и първия български катерач преминал…

Алекс с първото си 9а
PreviousNext